Informatie voor jouOnderwijs

Als het moeilijk loopt

Op deze pagina vind je meer info over: het CLB, opvoedingspunten en de opvoedingswinkel, OKAN, klasondersteuners, leerstoornissen, naar school gaan als je ziek bent en schoolmoeheid.

Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)

Elke erkende school in Vlaanderen werkt samen met een centrum voor leerlingenbegeleiding. Bij de inschrijving moet jouw school je informeren over het CLB waarmee ze samenwerkt en wat die samenwerking inhoudt. Een CLB kan helpen bij vragen over:

  • Leren en studeren: problemen met lezen, schrijven, rekenen, leren, ...
  • De onderwijsloopbaan: vragen bij de studiekeuze, studierichtingen, attesten en diploma's, ...
  • Psychisch en sociaal functioneren: depressieve gevoelens, stress, faalangst, pestproblemen, grensoverschrijdend gedrag, een moeilijke thuissituatie, ...
  • Preventieve gezondheidszorg: gezondheidsproblemen, inentingen, groeistoornissen, druggebruik, overgewicht

Meer info vind je hier

Met welk CLB de school van jouw kind samenwerkt kan je hier terugvinden.

Opvoedingspunt en Opvoedingswinkel

Een opvoedingswinkel en opvoedingspunt is een plek waar je terecht kan met kleine of grote vragen over de opvoeding van kinderen en jongeren van 0 tot 25 jaar. Want daar zit iederéén toch wel eens mee? Twijfels en vragen horen bij opvoeden, want je wil het graag zo goed doen! 

Alle info vind je bij het levensdomein opvoeding en ondersteuning.

 

OKAN

De afkorting OKAN staat voor Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers. OKAN-onderwijs wordt ingericht voor kinderen die nieuw binnen komen in ons land en het Nederlands onvoldoende beheersen. Het onthaalonderwijs in het basisonderwijs bestaat uit 1 of 2 onthaaljaren (met eventueel een vervolgjaar). De inrichtende school heeft een grote autonomie in hoe ze dit inricht. Lees er hier meer over.

Wil je als ouder je Nederlands verder inoefenen? Op deze website kan je veel tips vinden. 

Een babbelpunt is een intercultureel ontmoetingsmoment waar anderstaligen met Nederlandstaligen aan tafel schuiven. Ze praten, in het Nederlands, over dagdagelijkse dingen als werk, hobby's en familie:

Klasondersteuners

Het zogenaamde M-decreet streeft ernaar om zoveel mogelijk kinderen les te laten volgen in het gewoon basisonderwijs. De school tracht samen met het CLB en de ouders zo goed mogelijk voor alle leerlingen te zorgen. Als de basiszorg en de verhoogde zorg niet volstaan en als het volgen van het gemeenschappelijk leerprogramma (curriculum) met redelijke aanpassingen niet haalbaar blijkt, kan het CLB een verslag opstellen voor toegang tot buitengewoon onderwijs of voor een individueel aangepast curriculum (IAC) in het gewoon onderwijs. 
Als de leerling een IAC in een school voor gewoon onderwijs volgt, kan de school ondersteuning inschakelen vanuit het ondersteuningsnetwerk of vanuit een school voor buitengewoon onderwijs.

Meer info vind je hier.

Leerstoornissen

Een leerstoornis is een probleem dat zich voordoet bij het leren van vaardigheden, zoals lezen, schrijven, rekenen, spreken, taal en zelfs bewegingen (motorische vaardigheden). De meest voorkomende leerstoornissen zijn:

  • Dyslexie: als het lezen niet vanzelf gaat
  • Dyscalculie: als het rekenen niet vanzelf gaat
  • Dyspraxie: als de fijne motoriek niet vanzelf gaat
  • Dysfasie: als taal niet vanzelf komt

Is er een vermoeden dat je kind een leerstoornis heeft? Bespreek het eerst eens met de leerkracht van je kind. Je kan ook advies vragen aan het CLB. Wanneer je uitsluitsel wil of je kind daadwerkelijk met één van bovenstaande leerstoornissen te maken heeft, kunnen zij dat met enkele tests achterhalen.

Als je kind dan professionele hulp nodig heeft kan je vaak terecht bij een logopedist. Deze behandelt niet alleen taal- en spraakproblemen maar helpt kinderen ook met lezen, schrijven en rekenen. Je mutualiteit betaalt soms een gedeelte terug als de therapie werd voorgeschreven door een arts. Soms is er ook kinesitherapie of psychologische begeleiding nodig.

Wanneer de diagnose uitwijst dat een multidisciplinaire aanpak vereist is, kan je terecht bij een Centrum voor Ambulante Revalidatie (CAR). In deze centra werken professionals met uiteenlopende kennis samen, waaronder artsen (met uiteenlopende specialisaties), kinesitherapeuten, logopedisten, audiologen, ergotherapeuten, psychologen, (ortho-) pedagogen, psychologisch assistenten, sociaal verpleegkundigen, sociaal werkers, logistiek ondersteunenden. Een overzicht van de CAR vind je hier.
 

Ziek en toch naar school

Bednet 

 

Bednet zorgt ervoor dat zieke kinderen en jongeren die tijdelijk niet naar school kunnen, toch mee in de klas zitten van thuis uit. Zo zijn ze mee met de les en blijven ze hun vrienden zien. Leerlingen die vaak of voor lange tijd afwezig zijn door ziekte, operatie, ongeval of zwangerschap kunnen internetonderwijs volgen. Zowel vijfjarige kleuters als kinderen uit het lager en secundair onderwijs komen in aanmerking.

 

School Na Ziekenhuis vzw

School Na Ziekenhuis Vzw zorgt voor gratis studiebegeleiding van langdurig zieke of revaliderende kinderen en jongeren. De inhoud en duur van de begeleiding worden aangepast aan het niveau en de mogelijkheden van het kind.

Geen zin in school

We spreken van schoolmoeheid als een kind of jongere het nog moeilijk kan opbrengen om iedere dag naar school te gaan. Toch is er dikwijls een oplossing mogelijk. Neem je kind serieus en praat er samen over. Je kan ook steeds terecht bij een CLB medewerker of de opvoedingswinkel/punt. Soms kan een therapeut of kindercoach helpen. Een aantal tips kan je in dit artikel lezen.

Voor jongeren die het secundair onderwijs dreigen te verlaten kan een Naadloos flexibel traject (NAFT) opgestart worden. Een aanmelding voor een NAFT verloopt steeds via het CLB. NAFT-trajecten worden aangeboden door erkende, gespecialiseerde schoolexterne organisaties. Meer info over de NAFT-trajecten in de provincie Antwerpen vind je hier. In onze regio zijn deze organisaties actief: