Informatie voor jouBijzondere zorg

Algemene info

Op deze pagina vind je meer info over: wie je kan ondersteunen bij je zoektocht naar hulp, welke vormen van hulpverlening er bestaan, welke ondersteuning er kan geboden worden bij onderwijs en opvang, welke financiële ondersteuning er bestaat en info- en belangenverenigingen. 

 

Wie kan je ondersteunen in je zoektocht naar hulp?

Als je niet weet waar te beginnen, kan je bij verschillende instanties terecht om je mee de weg te wijzen. 

In de eerste plaats is er Hotspot Ondersteuning Handicap Antwerpen, een plaats van verbinding, waar vier gespecialiseerde organisaties (OLO-Rotonde, Het Raster vzw, Koca en Kadodder) in samenwerking met bredere welzijnspartners antwoorden bieden op alle handicapspecifieke vragen.
Voor iedereen die te maken krijgt met een beperking: grootouders, personen met een beperking, mensen uit hun omgeving, maar ook professionelen in zorgvoorzieningen, leerkrachten, kinderopvang,...
De gesprekken zijn vrijblijvend, discreet en meestal gratis.

Hotspot Voor- en Noorderkempen
Hemeldreef 1, 2930 Brasschaat
Maandag 9u-12u: onthaal
0487/70 36 32
voorennoorderkempen@hotspothandicapantwerpen.be

 

Je kan daarnaast ook terecht bij je huisarts, Kind en Gezin, het CLB  en de Opvoedingswinkel. Zij zoeken dan samen met jou uit waar je terecht kan met je hulpvraag. 

 

Welke vormen van hulpverlening bestaan er voor kinderen met een bijzondere zorgnood?

In Vlaanderen staat het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) in voor de organisatie van de gesubsidieerde hulp voor kinderen met een beperking. 

Er bestaan verschillende vormen van hulpverlening:

  • De meest laagdrempelige vormen van hulp vallen onder de Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening (RTH). Hiervoor heb je geen aanvraag nodig bij het VAPH. Je kan je rechtstreeks aanmelden bij de hulpverleningsinstantie. Binnen deze RTH bestaan verschillende vormen van hulp. Zo kan je vaak heel laagdrempelig terecht voor informatie of een kortdurende begeleiding. Je kan ook thuisbegeleiding aanvragen. Dan komt er op regelmatige basis iemand thuis langs om samen te zoeken naar een aanpak op maat voor je kind. Ook professionals die vragen hebben rond kinderen met een beperking kunnen een beroep doen op ondersteuning vanuit het VAPH in de vorm van outreach. Deze dienstverlening is er voor bv. scholen, kinderopvang, diensten voor thuiszorg, … die behoefte hebben aan handicapspecifieke kennis om hun ondersteuning beter af te stemmen op de vragen en noden van personen met een handicap.
  • Als de Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening niet voldoende is, bestaat er ook Niet Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening (NRTH). Hiervoor moet je wél een aanvraag doen bij de intersectorale toegangspoort. NRTH aanvragen kan je doen via verschillende diensten, bv. je mutualiteit, een erkend MultiDisciplinair Team (MDT) van het VAPH  of een Dienst OndersteuningsPlan (DOP)
  • Binnen de NRTH kan je beroep doen op intensievere thuisbegeleiding of gespecialiseerde internaten waar kinderen kunnen verblijven.

 

 

Ondersteuning bij onderwijs en opvang

Wanneer je kind een bijzondere zorgnood heeft, kan het CLB (Centrum voor Leerlingen Begeleiding) je ondersteunen bij het zoeken naar gepaste hulp, op school en thuis. Als het nodig is, kunnen ze een aanvraag doen voor een ondersteuningsnetwerk (de vroegere GONbegeleiding). 

Voor de allerkleinsten van 0 tot 7 jaar kan je voor ondersteuning op school of in de kinderopvang beroep doen op GIO (Globale Individuele Ondersteuning). 

Professionals kunnen ook een beroep doen op outreach.

 

.

 

 

Financiële ondersteuning

In een aantal situaties heb je recht op bijkomende financiële ondersteuning.

  • Zo kan je via het Groeipakket (de vroegere kinderbijslag) een zorgtoeslag aanvragen. Wie één of beide ouders heeft verloren, wie in een pleeggezin opgevangen wordt of wie door een beperking of handicap ondersteuning nodig heeft, krijgt dan maandelijks een toeslag bovenop het basisbedrag.  De sociale toeslag is er voor gezinnen die met hun inkomen de opvoedingskost moeilijker kunnen dragen. Dit bedrag wordt automatisch toegekend zodra je er recht op hebt.
  • Kijk ook na of je recht hebt op bepaalde belastingvoordelen. Meer info zoals sociale tarieven voor gas, elektriciteit en telefoon vind je hier.
  • Het VAPH biedt een persoonlijk budget op maat aan personen met een handicap om hun ondersteuning te organiseren en te betalen. Een persoonlijk-assistentiebudget (PAB) is een budget dat het VAPH je geeft om de assistentie voor je kind thuis of op school te organiseren en te financieren. Enkel minderjarigen kunnen een persoonlijk-assistentiebudget aanvragen. Meerderjarigen ontvangen een persoonsvolgend budget (PVB).

Je kan bij je mutualiteit of bij een bijstandsorganisatie terecht voor meer info en hulp bij de aanvraag. 

 

 

 

 

 

 

Info en belangenverenigingen

De Ouders

Deze website verbindt ouders van bijzondere kinderen. 
Ben je een ouder van een bijzonder kind? Wil je advies vragen aan anderen of je ervaringen delen?
Sluit je ook aan bij onze Facebookgroep waar meer dan 1500 ouders van kinderen met een beperking elkaar steunen.

 

KANDO

Kando informeert, verenigt en empowert mensen met een handicap. De Kando-vrijwilligers versterken het netwerk en kleuren vrije tijd in. Kando bouwt mee aan een warme, inclusieve samenleving en neemt drempels weg.
Waar je ook woont, er zijn altijd leuke en spannende activiteiten te ontdekken met Kando. Je vindt ze allemaal hier!.

Kando heeft afdelingen in Zoersel, Brecht en Wijnegem. Een overzicht van al hun afdelingen en contactgegevens vind je hier.